BuzzFeed เลิกจ้างพนักงาน 12%

บริษัทสื่อดิจิทัลปลดพนักงานราว 180 คนท่ามกลาง “สภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทาย” BuzzFeedกำลังลดจำนวนพนักงานลง 12% หรือพนักงานประมาณ 180 คน เพื่อลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากบริษัทสื่อดิจิทัลต้องเผชิญกับอุปสรรค รวมถึงการถอนเงินค่าโฆษณาและการรวม Complex Media เสร็จสิ้น บริษัทแจ้งพนักงานที่ได้รับผลกระทบทางอีเมลเมื่อวันอังคารว่าพวกเขาถูกเลิกจ้าง “เพื่อให้ BuzzFeed สามารถรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งผมเชื่อว่าจะขยายไปสู่ปี 2023...